کلاس های آموزشگاه موسیقی ایمانی

کلاس روز استاد
ویلن شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه آرش ایمانی
ویلن چهارشنبه بابک ایمانی